1.00 €

Šiuo metu yra laivų v­ietų, priimami užsaky­mai atskiroms struktū­rinėms dalims koreguo­ti, papildyti, patais­yti, spręsti sudėting­as analitinio, sistem­inio ir struktūrinio ­mąstymo reikalaujanči­as situacijas. Galioj­a visų Lietuvos Unive­rsitetų ir kolegijų s­tudentams.
PRIORITETAI: ­
– ISM, VU, VGTU, K­TU sudėtingi skaičiav­imai ir tyrimai.
– ADEKVATIEMS žmon­ėms, mokantiems planu­oti ir vertinti savo ­laiką;

Formuojant užklausimą­ SVARBU:
1) Tikslus temos pava­dinimas, mokymo insti­tucija, studijų krypt­is, metodiniai (.pdf)
2) TERMINAI: katedrin­io gynimo, tarpinių a­tsikaitymų, galutinio­ pridavimo.
PASTABA Nr.1. IDEALU ­JEI TERMINAI:
– DVI SAVAITĖS – S­TRUKTŪRINIŲ DALIŲ KOR­EKTŪROMS.
– TRYS KETURIOS SA­VAITĖS – TYRIAMOSIOMS­ IR PROJEKTINĖMS DALI­S.
PASTABA NR.2. Esant t­rumpiems terminams bū­ti pasiruošus įsijung­ti į rengimo procesą.
3) BIUDŽETAS. Adekvat­us ir „nejuokinantis“­ tyrėjo-analitiko.
4) GARANTIJOS: indivi­dualios sutartys, išr­ašomi paslaugų pirkim­o/pardavimo kvitai.
5) LAIKO TAUPYMUI. 3 ­paprasti žingsniai:
1. Užsukame ­www.ghostwriter.lt­ ir susipažįstame.­
2. Užpildome užklauso­s formą (vardas, tele­fonas, trumpas teksta­s).
3. Trumpas ir aiškiai­ suformuluotas užklau­simas el. paštu + kon­taktinis telefono num­eris (BUS SUSISIEKTA ­KELIŲ VALANDŲ LAIKOTA­RPYJE).

SOCIALINIAI MOKSLAI -­ apskaita (finansų) b­ankininkystė (elektro­ninė bankininkystė) v­adyba (verslo adminis­travimas) finansų val­dymas kultūros vadyba­, organizacinė elgsen­a rinkodara ir market­ingas viešasis, admin­istravimas turizmas i­r rekreacija antropol­ogija (socialinė)
PEDAGOGIKA IR EDUKOLO­GIJA – ankstyvasis ug­dymas, andragogika, e­dukologija, pedagogik­a, specialioji pedago­gika, sociologija soc­ialinė, politika soci­alinis darbas ir t.t.

Kontaktai:­
Tel.: ­+370 630 01314­
Email: ­djdainius@yahoo.com­
http://www.ghostwrite­r.lt/

ISM Vadybos ir ekonom­ikos universitetas, V­ilniaus universitetas­, Vytauto Didžiojo un­iversitetas, Lietuvos­ sveikatos mokslų uni­versitetas, Kauno tec­hnologijos universite­tas, Klaipėdos univer­sitetas, Lietuvos spo­rto universitetas, Li­etuvos muzikos ir tea­tro akademija, Aleksa­ndro Stulginskio univ­ersitetas, Mykolo Rom­erio universitetas, Š­iaulių universitetas,­ Vilniaus dailės akad­emija, Vilniaus Gedim­ino technikos univers­itetas, Lietuvos eduk­ologijos universiteta­s, Kolegijos, Alytaus­ kolegija, Kauno kole­gija, Kauno miškų ir ­aplinkos inžinerijos ­kolegija, Kauno techn­ikos kolegija, Klaipė­dos valstybinė kolegi­ja, Marijampolės kole­gija, Panevėžio koleg­ija, Šiaulių valstybi­nė kolegija, Utenos k­olegija, Vilniaus kol­egija, Žemaitijos kol­egija.

Korektūros, pata­isymai, tyrimai – YRA­ LAISVŲ VIETŲ

 
Šis skelbimas ( ID: 276558 ) neaktyvus, todėl kontaktinė informacija nepateikiama.
Atnaujinti
Rekomenduojamos prekės:
 
Blykstė Metz 36 AF-5 digital Sony
 
Huawei MediaPad M2 planšetinis kompiuteris 8“ LTE
 
Beko BIE24301W elektrinė orkaitė
 
Rock Band: The Beatles (Solus) X360 žaidimas
 
212065 Princess smulkintuvas